2020 Lab seminar schedule

APRIL
Sun Mon Tue Wed Thu Fri SAT
1 2
1:30PM
lee seung lyeol
jo yeong hun
3
4 5 6 7 8 9
1:30PM
Young-Uk Song
Huseyin Tugcan Dinc
10
11 12 13 14 15 16
1:30PM
Yong-Jun
Kwang-Hyun
17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
1:30PM
Hyun-Seok Choe
Hyun-Seok Seong
MAY
Sun Mon Tue Wed Thu Fri SAT
1
2 3 4 5 6 7
1:30PM
Usman
Vutaly
8
9 10 11 12 13 14
1:30PM
Jihoon Kim
Shubhranil
15
16 17 18 19 20 21
1:30PM
Dong-Hyeon Kim
Jang Jae Hyung
22
23 24 25 26 27 28
1:30PM
Euibin
Joong-Ku Lee
29
30 31